Spotlight

Parashat Mishpatim - 22 February 2020

Torah: Exodus 21:1 - 24:18 Maftir: Exodus 30:11 - 30:16 | Shabbat Shekalim Haftarah: II Kings 12:1 -...

What’s Happening