Spotlight

Parashat Ki Tavo - 21 September 2019

Torah: Deuteronomy 26:1 - 29:8 Haftarah: Isaiah 60:1 - 60:22

What’s Happening