Spotlight

Parashat Shemot - 18 January 2020

Torah: Exodus 1:1 - 6:1 Haftarah: Isaiah 27:6 - 28:13; 29:22 - 29:23

What’s Happening