Spotlight

Parashat Vayishlach - 14 December 2019

Torah: Genesis 32:4 - 36:43 Haftarah: Obadiah 1:1 - 1:21

What’s Happening