Spotlight

Parashat Beshalach - 19 January 2019

Torah: Exodus 13:17 - 17:16 Haftarah: Judges 4:4 - 5:31

What’s Happening