Spotlight

Parashat Ki Tisa - 23 February 2019

Torah: Exodus 30:11 - 34:35 Haftarah: I Kings 18:1 - 18:39

What’s Happening