Spotlight

Parashat Eikev - 24 August 2019

Torah: Deuteronomy 7:12 - 11:25 Haftarah: Isaiah 49:14 - 51:3

What’s Happening